תמונה ללא תיאור

בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב

מכוח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

או סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה - 19

לשימוש הרשות
שם הרשות (עיריה, מועצה אזורית, מועצה מקומית, ועד מקומי) תאריך
מועצה אזורית מרחבים 22-08-2019

פרטי הילדים(יש לציין את פרטי מוסדות הלימוד של הילדים מתחת לגיל 18)

שם הילד מספר זהות ת.לידה שם המוסד החינוכי יישוב

חברות בקופת חולים בסניף
אני הח"מ מבקש/ת בזה מהרשות מ.א. מרחבים להמציא לי אישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב . מכוח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה או סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה - 1985

הצהרת המבקש/ת(אין לשנות או לתקן או למחוק או להוסיף פרט כלשהוא בנוסח ההצהרה)

אני מצהיר/ה כי
הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ונכונים וידוע לי כי אני צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בגין השמטה ומסירת פרטים לא נכונים. אני מצהיר/ה כי אני מתגורר/ת בפועל ביישוב המזכה, בני משפחתי מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, ילדים) מתגוררים עמי ביישוב המזכה, מכלול קשרי המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים מתנהלים בו.
אינני מתגורר/ת ביישוב נוסף.


תאריך: 22-08-2019
חתימת המבקש: *
הזכאות להנחה במס ניתנת לתושב קבוע של אחד מן היישובים המזכים בהנחה. התושבות נקבעת ע"י מספר מבחנים שהעיקרי בהם הוא מיקום "מרכז חייו" של התושב. כדי לוודא היכן מרכז חייך, אנו נזקקים למידע על מקום מגוריהם של בני משפחתך לרבות בן/בת הזוג, ילדים, הורים (לסטודנטים וצעירים רווקים), מקום עבודת בן/בת זוגך, ומיקום מוסדות החינוך בהם לומדים ילדיך.
לפיכך עליך להציג בפני עובד/ת הרשות בנוסף לתעודת הזהות מסמכים עפ"י הדרישה כגון: חוזה שכירות (כשהדירה אינה בבעלותך), חשבון מים - בו מצויינים פרטי המבקש/ת וכתובת המגורים, סניף קופת חולים אליו את/ה ובני המשפחה משתייכים, וכד'.
כל הפרטים הנ"ל נדרשים כחלק מהבקרות שמטרתן הבטחת מתן הנחה במס למי, ורק למי שאמנם זכאי/ת לה.
אנו מודים לך על שיתוף הפעולה.
לתשומת לבך: לאור פסיקת בית המשפט, נישום המנהל "מרכז חיים כפול" איננו זכאי להקלה במס המיועדת לתושב יישוב מזכה.

צירוף מסמכים נדרשים להוכחת הזכאות

לפי הבקשה להנחות שמילאת נא צרף את המסמכים הבאים:

קובץ נדרש שם הקובץ עריכה
צילום תעודת זהות כולל ספח ותמונה תמונה ללא תיאור
אישור מזכירות היישוב על כך שהמבקש מתגורר ביישוב במועד הגשת הבקשה
תושבים שאינם רשומים במח' הגביה כמחזיקים בנכס: הוכחת מגורים (תצהיר הורים, ת.ז. של אחד ההורים, חוזה שכירות וכו)
עבור סטודנטים: אישור לימודים עדכני.


אוטומס © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות